• Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 • Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
 •  Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 15-04-2016 έως 30-04-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  10 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
 •  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 •  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 • 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
 • 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση) 
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 •  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ) 
 • 3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
 •  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή . 
 • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 01-04-2016 έως 10-04- 2016. 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Κυνουρία Αρκαδίας - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

 • Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 • Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
 •  Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 15-04-2016 έως 30-04-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  10 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
 •  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 •  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 • 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
 • 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση) 
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 •  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ) 
 • 3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
 •  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή . 
 • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 01-04-2016 έως 10-04- 2016. 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου