Σοφάδες Καρδίτσας - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας υδρονομέων

 • Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) δέκα (10) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2016 
 • Δικαιολοτικα Που Απαιτουνται 
 •  1. Αίτηση(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μια αίτηση). 
 • 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
 • 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 •  4. Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων.
 •  5. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο
 •  6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 
 • 7. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών).
 •  8. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού ΢τρατολογικής Κατάστασης).
 •  9. Τπεύθυνη Δήλωση ότι (οι ενδιαφερόμενοι) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης ως υδρονομείς άρδευσης στον ίδιο φορέα άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 (Παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 •  10.Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 •  11.Βιβλιάριο ασφαλίσεως.
 •  12.Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. 
 • 13.Αριθμός ΙΒΑΝ Σράπεζας.
 •  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 11.04.2016. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2443353212 και 2443353213, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου