ΔΕΗ - Εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ,στο Λιγνιτικο Κέντρο Μεγαλόπολης

 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
 • Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 • Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν - 
 • 9 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 •  2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 •  2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)
 •  15 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 •  30 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 •  9 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟ- ΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
 • 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)
 •  8 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 • 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
 •  2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 
 • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
 •  2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)
 •  7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ 
 • 18 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
 •  1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ )
 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 •  1 ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 • 1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 •  1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). 
 • Δείτε την προκιριξη εδω 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου