Πρέβεζα - 15 Θέσεις Εργασίας Εργάτες Καθαριότητας

 • O Δήμος Πρέβεζας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 •  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής
 •  15 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 •  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 • 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 •  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
 • 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 & 17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης
 •  Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 • Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 •   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
 •  Βεβαίωση ανεργίας.
 •   Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση .
 •   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 •  Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου δηλαδή από 4-4-2016 έως και 8-4-2016. 
 • Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 •  Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας, της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου και Δημοτική Ενότητα Λούρου συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Σχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by mikres-aggelies-dorean

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών