• Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών (βάρδιας) 
 • 15 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας) 
 • 8 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι) 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 530 71 Μελίτη - Φλώρινας, υπόψη κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-39083).
 •  Υποβολή Αιτήσεων από 30.03.2016 έως και 08.04.2016
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

ΔΕΗ - Φλώρινα - Είκοσι οκτώ (28) Θέσεις Εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης

 • Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών (βάρδιας) 
 • 15 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας) 
 • 8 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι) 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 530 71 Μελίτη - Φλώρινας, υπόψη κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-39083).
 •  Υποβολή Αιτήσεων από 30.03.2016 έως και 08.04.2016
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου