π

 • Θεσσαλονίκη - Σέρρες: Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού Προσλήψεις 39 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
 • Ανακοίνωση για την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού 39 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:
 • 1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ
 • 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παραπάνω).
 • 3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) Ταυτότητα Ομογενούς ( για τους Έλληνες ομογενείς) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
 • 4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
 • 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • 7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
 • 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών.
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου στην ίδια διεύθυνση.
 • Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 546300 Θεσσαλονίκη,, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο γραφείο Διοικητικής Διεύθυνσης τηλέφωνα 2313054852 έως και 856 ( εσωτ. 116 για κο Στέργιο Ρέκκα) & ( εσωτ. 132 γιακα Ελπίδα Γκέτσου).
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 • α) γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • β) στις ιστοσελίδες του Κέντρου και των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
 • - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.kkp-km.gr 
 • - Παράρτημα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «ο Αγ. Παντελεήμων» www.agios-panteleimonas.gr - Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης www.kepep@otenet.gr
 • - Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών www.kaameaser.gr

 

πηγη

Θεσσαλονίκη - Σέρρες - 39 Θέσεις Εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού

π

 • Θεσσαλονίκη - Σέρρες: Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού Προσλήψεις 39 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
 • Ανακοίνωση για την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού 39 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:
 • 1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ
 • 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παραπάνω).
 • 3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) Ταυτότητα Ομογενούς ( για τους Έλληνες ομογενείς) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
 • 4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
 • 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • 7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
 • 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών.
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου στην ίδια διεύθυνση.
 • Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 546300 Θεσσαλονίκη,, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο γραφείο Διοικητικής Διεύθυνσης τηλέφωνα 2313054852 έως και 856 ( εσωτ. 116 για κο Στέργιο Ρέκκα) & ( εσωτ. 132 γιακα Ελπίδα Γκέτσου).
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 • α) γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • β) στις ιστοσελίδες του Κέντρου και των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
 • - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.kkp-km.gr 
 • - Παράρτημα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «ο Αγ. Παντελεήμων» www.agios-panteleimonas.gr - Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης www.kepep@otenet.gr
 • - Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών www.kaameaser.gr

 

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου