Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαρά- ντα τεσσάρων (44) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016  

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.649/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περί- οδο από 15-04-2016 έως 14-10-2016.

 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όρο- φος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

 3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού, και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογια- κά), αρχίζει την Τετάρτη 09-03-2016 και λήγει την Παρασκευή 18-03-2016.

 7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2016 και ημερομηνία λήξης την 14-10-2016, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστα- νται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υ- πολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιό- δου.

Δείτε τις Θέσεις Εργασίας ανά Δημοτική Ενότητα εδω

Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Κατερίνη - Σαράντα Τέσσερις (44) Θέσεις Εργασίας υδρονομέων άρδευσης

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαρά- ντα τεσσάρων (44) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016  

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.649/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περί- οδο από 15-04-2016 έως 14-10-2016.

 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όρο- φος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

 3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού, και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογια- κά), αρχίζει την Τετάρτη 09-03-2016 και λήγει την Παρασκευή 18-03-2016.

 7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2016 και ημερομηνία λήξης την 14-10-2016, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστα- νται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υ- πολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιό- δου.

Δείτε τις Θέσεις Εργασίας ανά Δημοτική Ενότητα εδω

Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου