• Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δεκα Πεντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, που εδρεύει στην Καβάλα του Νομού Καβάλας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 11 ∆Ε Ηµερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων 
 • 2 ∆Ε Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων
 •  2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 14, Τ.Κ. 65110 - Καβάλα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, υπόψη κου Β. Μπεζά (τηλ. επικοινωνίας: 2510-228689). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Καβάλα - Θάσο Δέκα Πέντε (15) θέσεις εργασίας Φύλακες - Νυχτοφύλακας - Προσωπικό Καθαριότητας

 • Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δεκα Πεντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, που εδρεύει στην Καβάλα του Νομού Καβάλας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 11 ∆Ε Ηµερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων 
 • 2 ∆Ε Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων
 •  2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 14, Τ.Κ. 65110 - Καβάλα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, υπόψη κου Β. Μπεζά (τηλ. επικοινωνίας: 2510-228689). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου