• Ο Δήμος Πατρέων Ανακοινώνει 
 • Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαϊας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)
 •  8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ΄όψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613610235, 291). 
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Τετάρτη 13/4/2016 και λήγει την Παρασκευή 22/4/2016.

Πάτρα - Δέκα έξι (16) Θέσεις Εργασίας Εργάτες Καθαριότητας

 • Ο Δήμος Πατρέων Ανακοινώνει 
 • Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαϊας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)
 •  8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ΄όψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613610235, 291). 
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Τετάρτη 13/4/2016 και λήγει την Παρασκευή 22/4/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου