• Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που εδρεύει στο Νομό ΠΙΕΡΙΑΣ και συγκεκριμένα τις εξής 
 • 2 Θέσεις Εργασίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ειρήνης 65Α , Τ.Κ. :60134-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κας Κουτσοθεοδώρου Μαργαρίτας (τηλ. επικοινωνίας: 23510-69432) 
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/04/2016 έως 11/04/2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνη - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 

 • Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που εδρεύει στο Νομό ΠΙΕΡΙΑΣ και συγκεκριμένα τις εξής 
 • 2 Θέσεις Εργασίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ειρήνης 65Α , Τ.Κ. :60134-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κας Κουτσοθεοδώρου Μαργαρίτας (τηλ. επικοινωνίας: 23510-69432) 
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/04/2016 έως 11/04/2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου