• Ο ∆ήµαρχος Πειραιά, προκειµένου να προσλάβει σαράντα δύο (42) συνολικά άτοµα και συγκεκριµένα τριάντα (30) ΥΕ Εργάτες-τριες πρασίνου, δέκα (10) ∆Ε ∆ενδροκηπουρούς και δύο (2) ∆Ε Χειριστές φορτωτή µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών - εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ύστερα από την µε αριθµ. 121/10-03-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την µε αρ. πρωτ. 23599/8823/31-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αιτήσεις στην Υπηρεσία µας, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών (από 12-04-2016 έως και 18-04-2016). 
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πειραιάς - Σαράντα δύο (42) Θέσεις Εργασίας Εργάτες-τριες

  • Ο ∆ήµαρχος Πειραιά, προκειµένου να προσλάβει σαράντα δύο (42) συνολικά άτοµα και συγκεκριµένα τριάντα (30) ΥΕ Εργάτες-τριες πρασίνου, δέκα (10) ∆Ε ∆ενδροκηπουρούς και δύο (2) ∆Ε Χειριστές φορτωτή µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών - εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ύστερα από την µε αριθµ. 121/10-03-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την µε αρ. πρωτ. 23599/8823/31-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αιτήσεις στην Υπηρεσία µας, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών (από 12-04-2016 έως και 18-04-2016). 
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου