• Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32) και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ) ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 
 • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) ΔΕΛΚΔΜ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 
 • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
 •  1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81 -Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κας Χατζητόλια Αικατερίνης, τηλ. επικοινωνίας : 210 - 38 95 514. 
 • Υποβολή Αιτήσεων από 11.4.2016 έως και 20.4.2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΔΕΗ - Προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού απο την ΔΕΗ

 • Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32) και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ) ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 
 • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) ΔΕΛΚΔΜ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 
 • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
 •  1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81 -Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κας Χατζητόλια Αικατερίνης, τηλ. επικοινωνίας : 210 - 38 95 514. 
 • Υποβολή Αιτήσεων από 11.4.2016 έως και 20.4.2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου