• Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. - ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 
 • Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικά έντεκα (11) ατόµων στην κατηγορία της ειδικότητας Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε, και τεσσάρων (4) ατόµων στην κατηγορία της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών / στριών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης 
 • 11 Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε 
 • 4 Καθαριστών/ Καθαριστριώ ν ΥΕ
 •  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 - 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
 •  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 7/9/2016 και λήγει 9/9/2016
 •  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Βόλος - Δέκα Πέντε (15) Θέσεις Εργασίας Βρεφονηπιοκόµων - Καθαρίστριες

 • Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. - ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 
 • Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικά έντεκα (11) ατόµων στην κατηγορία της ειδικότητας Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε, και τεσσάρων (4) ατόµων στην κατηγορία της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών / στριών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης 
 • 11 Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε 
 • 4 Καθαριστών/ Καθαριστριώ ν ΥΕ
 •  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 - 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
 •  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 7/9/2016 και λήγει 9/9/2016
 •  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου