• Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου, και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 •  4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 •  1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 •  1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
 • 4 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 
 • 4 ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 • Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1 ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300 - Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπόψιν κ. Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25530-26686, 25530-26688, 25530-26681-3, κατά τις ώρες 08.00-14.00΄)

Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχο - Δέκα Πέντε (15) Θέσεις Εργασίας Νοσηλευτές - Μάγειρες - Ηλεκτρολόγοι - Υδραυλικοί - Τραπεζοκόµων - Λαντζιέρηδες,

 • Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου, και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 •  4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 •  1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 •  1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
 • 4 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 
 • 4 ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 • Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1 ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300 - Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπόψιν κ. Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25530-26686, 25530-26688, 25530-26681-3, κατά τις ώρες 08.00-14.00΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου