• Η Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. - ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο ηράκλειο Αττικής και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. 
  • Στα σχετικά αρχεία της ανάρτησης θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη όπου αναγράφονται οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οι όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού.
  •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της δημοτικής επιχείρησης στα γραφεία της ΚΕΑΕΔΗΑ (Μ. Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2, 1ος όροφος), ώρες από 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ., από την Δευτέρα 05-09-2016 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή, έως και την Πέμπτη 15-09-2016. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
  •  Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
  •  Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 2132000205.

Ηράκλειο Αττικής - 15 Θέσεις Εργασίας

  • Η Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. - ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο ηράκλειο Αττικής και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. 
  • Στα σχετικά αρχεία της ανάρτησης θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη όπου αναγράφονται οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οι όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού.
  •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της δημοτικής επιχείρησης στα γραφεία της ΚΕΑΕΔΗΑ (Μ. Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2, 1ος όροφος), ώρες από 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ., από την Δευτέρα 05-09-2016 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή, έως και την Πέμπτη 15-09-2016. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
  •  Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
  •  Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 2132000205.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου