• Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ 
  • Ανακοινώνει Την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόµων, καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τµήµατος Πολιτισµού (∆ηµοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας)
  •  Δείτε την προκήρυξη με της Θέσεις Εργασίας εδώ

Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής - Δέκα εννέα (19) Θέσεις Εργασίας

  • Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ 
  • Ανακοινώνει Την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόµων, καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τµήµατος Πολιτισµού (∆ηµοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας)
  •  Δείτε την προκήρυξη με της Θέσεις Εργασίας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου