Κάτω Νευροκόπι Δράµας - (4) Τέσσερις Θέσεις Εργασίας Βρεφονηπιοκόµων, Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας, Οδηγοί

  • Τo Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου 
  • Ανακοινώνει 
  • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι, Ν. ∆ράµας και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
  • 1 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
  • 1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα 
  • 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
  • 1 ∆Ε Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας - χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
  • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
  •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Τ.Κ. 66033 Κάτω Νευροκόπι, υπόψη κας Μόσχογλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας 2523350165-167). 
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by mikres-aggelies-dorean

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών