• Τo Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου 
 • Ανακοινώνει 
 • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι, Ν. ∆ράµας και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
 • 1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα 
 • 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
 • 1 ∆Ε Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας - χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Τ.Κ. 66033 Κάτω Νευροκόπι, υπόψη κας Μόσχογλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας 2523350165-167). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κάτω Νευροκόπι Δράµας - (4) Τέσσερις Θέσεις Εργασίας Βρεφονηπιοκόµων, Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας, Οδηγοί

 • Τo Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου 
 • Ανακοινώνει 
 • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι, Ν. ∆ράµας και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
 • 1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα 
 • 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
 • 1 ∆Ε Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας - χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Τ.Κ. 66033 Κάτω Νευροκόπι, υπόψη κας Μόσχογλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας 2523350165-167). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου