• Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων ήτοι: τρία(3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και τρία(3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • -Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 • -Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • -Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα.
 • -Βεβαίωση εμπειρίας, όπου απαιτείται.
 • -Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Υποβολή αιτήσεων
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτηριάδου 6, 1ο όροφο -ΠΑΤΡΑ από 16/09/2016 έως και 22/09/2016 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610279238.

Πηγη

Πάτρα - Εξι (6) Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο

 • Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων ήτοι: τρία(3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και τρία(3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • -Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 • -Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • -Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα.
 • -Βεβαίωση εμπειρίας, όπου απαιτείται.
 • -Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Υποβολή αιτήσεων
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτηριάδου 6, 1ο όροφο -ΠΑΤΡΑ από 16/09/2016 έως και 22/09/2016 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610279238.

Πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου