• Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, που εδρεύει στο ∆ήµο Ρεθύµνης , και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  2 ∆Ε Μαγείρων 
 • 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων
 •  1 ∆Ε Υδραυλικών 
 • 2 ΥΕ Τραπεζοκόµων 
 • 2 ΥΕ Λαντζιέρων 
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Καζαντάκη 36 Τ.Κ. 74100- Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου υπόψιν Υ/Α΄ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ηλιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 28310-40102 ). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύµνου - Οκτώ (8) Θέσεις Εργασίας Μαγείρων - Ηλεκτρολόγοι - Υδραυλικοί - Τραπεζοκόµων - Λαντζιέρηδες

 

 • Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, που εδρεύει στο ∆ήµο Ρεθύµνης , και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  2 ∆Ε Μαγείρων 
 • 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων
 •  1 ∆Ε Υδραυλικών 
 • 2 ΥΕ Τραπεζοκόµων 
 • 2 ΥΕ Λαντζιέρων 
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Καζαντάκη 36 Τ.Κ. 74100- Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου υπόψιν Υ/Α΄ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ηλιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 28310-40102 ). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου