Κορωπί - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας Εργάτες Ύδρευσης

  • O Δήμος Κρωπίας 
  • Ανακοινώνει 
  • Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κρωπίας, µε έδρα το Κορωπί, Ν. Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
  • 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
  •  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
  •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Ν. Αττικής απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπ’ όψη κου Κάρολου Μαρκαριάν (τηλ. επικοινωνίας:210 6026272 ή 210 6628401).
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by mikres-aggelies-dorean

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών