• Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
 •  Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής
 •  µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: 
 • «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας στο κέντρο για Άτοµα µε Αναπηρία «ΕΡΕΙΣΜΑ»»
 • συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες
 •  οι θεσεις εργασιας ειναι η εξης 
 • 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
 • 1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 • Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Α. Βαρυτιµιάδου και κου Ι. Σερδάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132047305, 2132047306)
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Χαϊδάρι - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας Εργοθεραπευτές - φυσικοθεραπευτές
 • Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
 •  Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής
 •  µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: 
 • «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας στο κέντρο για Άτοµα µε Αναπηρία «ΕΡΕΙΣΜΑ»»
 • συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες
 •  οι θεσεις εργασιας ειναι η εξης 
 • 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
 • 1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 • Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Α. Βαρυτιµιάδου και κου Ι. Σερδάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132047305, 2132047306)
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου