• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


  • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (Γραφείο 102α , 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψιν κας. Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317666, 2313317128, 2313317137, 2313317139, 2313317116). 
  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 27-11-2016 μέχρι και 6-12-2016
  •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Θεσσαλονίκη - Πέντε (5) Θέσεις Εργασίας Τεχνίτες - Εργάτες


  • Ο Δήμος Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


  • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (Γραφείο 102α , 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψιν κας. Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317666, 2313317128, 2313317137, 2313317139, 2313317116). 
  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 27-11-2016 μέχρι και 6-12-2016
  •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου