• Ο ∆ήμος Ιλίου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


  • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
  •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπ’ όψιν κυρίας Μαρίας Λιατήρη ή κυρίας Σαγµατοπούλου Ευαγγελίας ή κυρίου Σφέτσα Σεραφείµ (τηλ. επικοινωνίας: 2132030122, 2132030105 & 2132030126)
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ίλιον Αττικής - Οκτώ (8) Θέσεις Εργασίας


  • Ο ∆ήμος Ιλίου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


  • Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
  •  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπ’ όψιν κυρίας Μαρίας Λιατήρη ή κυρίας Σαγµατοπούλου Ευαγγελίας ή κυρίου Σφέτσα Σεραφείµ (τηλ. επικοινωνίας: 2132030122, 2132030105 & 2132030126)
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου