• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
 • Ανακοινώνει 
 • Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
 •  με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 
 • α)«Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»,
 • β) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» και 
 • γ) «Αποτύπωση και Εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας των Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 
 •  Οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής

 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α' 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326) υπόψιν κας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317128, 2313317137, 2313317666). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Θεσσαλονίκη - Οκτώ (8) Θέσεις Εργασίας • Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
 • Ανακοινώνει 
 • Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
 •  με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 
 • α)«Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»,
 • β) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» και 
 • γ) «Αποτύπωση και Εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας των Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 
 •  Οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής

 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α' 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326) υπόψιν κας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317128, 2313317137, 2313317666). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου