Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης- Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (µε εµπειρία σε G.I.S.)
 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (µε εµπειρία σε G.I.S.)
 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 10 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
 5 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ
 1 ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ (µε επαγγελµατική άδεια Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 1 ∆Ε ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 
 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 2 ο χλµ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη κ Νικολάου Νικόλαο ή κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2461051519 ή 2461051516) 
Κοζάνη - Είκοσι Ένα (21) Θέσεις Εργασίας


Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης- Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (µε εµπειρία σε G.I.S.)
 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (µε εµπειρία σε G.I.S.)
 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 10 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
 5 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ
 1 ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ (µε επαγγελµατική άδεια Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 1 ∆Ε ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 
 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 2 ο χλµ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη κ Νικολάου Νικόλαο ή κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2461051519 ή 2461051516) 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου