Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που εδρεύει στην Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας
 και συγκεκριμένα τις  εξής Θέσεις Εργασίας 
31 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 
 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ 22 131 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Σπηλιωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713601743).

Τρίπολη - Τριάντα τρεις (33) θέσεις Εργασίας Προσωπικό Καθαριότητας, Εργάτες


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που εδρεύει στην Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας
 και συγκεκριμένα τις  εξής Θέσεις Εργασίας 
31 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 
 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ 22 131 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Σπηλιωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713601743).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου