Η Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Φλώρινας 
Ανακοινώνει 
 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της 
∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος,
 στη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, 
που εδρεύει στη Φλώρινα 
και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
1 ΤΕ Εργοθεραπευτών 
2 ∆Ε Ειδικού βοηθητικού προσωπικού 
1 ∆Ε Οδηγών [∆΄ (D) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
1 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (αποκλειστικά για την καθαριότητα)
 1 ∆Ε Εικαστικών (Ζωγραφικής)
 1 ∆Ε Εικαστικών (Κεραµικής) 
 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
 είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, 
πρώην στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ. 53100, 
Φλώρινα, υπόψη κου Αγγελίδη ∆ηµητρίου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2385044555) 

Φλώρινα - Οκτώ (8) Θέσεις Εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Φλώρινας 
Ανακοινώνει 
 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της 
∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος,
 στη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, 
που εδρεύει στη Φλώρινα 
και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
1 ΤΕ Εργοθεραπευτών 
2 ∆Ε Ειδικού βοηθητικού προσωπικού 
1 ∆Ε Οδηγών [∆΄ (D) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 
1 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (αποκλειστικά για την καθαριότητα)
 1 ∆Ε Εικαστικών (Ζωγραφικής)
 1 ∆Ε Εικαστικών (Κεραµικής) 
 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
 είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, 
πρώην στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ. 53100, 
Φλώρινα, υπόψη κου Αγγελίδη ∆ηµητρίου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2385044555) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου