Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα, που εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσ/νίκης,
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4
 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, 
είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 36, Χαλάστρα Θεσ/νίκης ΤΚ 57300 ,
 απευθύνοντάς την στην υπάλληλο Κα Μαρία Πρίντζιου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313-301-921). 
Θεσσαλονίκη - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας - Ηλεκτρολόγοι


Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα, που εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσ/νίκης,
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4
 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, 
είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 36, Χαλάστρα Θεσ/νίκης ΤΚ 57300 ,
 απευθύνοντάς την στην υπάλληλο Κα Μαρία Πρίντζιου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313-301-921). 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου