Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 2 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
 2 ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 2 ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 
2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313317139, 128, 137, 666 &; 116) 
Θεσσαλονίκη - Είκοσι τρεις (23) Θέσεις Εργασίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 2 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
 2 ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 2 ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 
2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313317139, 128, 137, 666 &; 116) 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου