Ανακοίνωση για την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δυο (22) ατόμων 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», 
που εδρεύει στην Εξοχή, και Γ.Ν.Θ.
 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. 
(Οργανική Μονάδα ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»
 με έδρα τη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά 
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


13 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης 
9 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
 με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σιμητοπούλου Μαρίας και κας Τσιτουρίδου Μαρίας, 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313324368, 2313324367).
Δείτε την προκήρυξη22 προσλήψεις στο νοσοκομείο «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Προσωπικού Φύλαξης


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δυο (22) ατόμων 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», 
που εδρεύει στην Εξοχή, και Γ.Ν.Θ.
 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. 
(Οργανική Μονάδα ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»
 με έδρα τη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά 
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας


13 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης 
9 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
 με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σιμητοπούλου Μαρίας και κας Τσιτουρίδου Μαρίας, 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313324368, 2313324367).
Δείτε την προκήρυξηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου