Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Χρυσούπολη , και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον 
10 ΥΕ  Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Επαγγελματικές άδειες κατά περίπτωση. 
4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του δημοσίου τομέα (για την απόδειξη της εμπειρίας όπου απαιτείται). 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 8. Άδεια διαμονής για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16 η Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την 28 η Φεβρουαρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χρυσούπολη Καβάλας - Έντεκα (11) Θέσεις Εργασίας Οδηγοί - Εργάτες Καθαριότητας,Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Χρυσούπολη , και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον 
10 ΥΕ  Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Επαγγελματικές άδειες κατά περίπτωση. 
4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του δημοσίου τομέα (για την απόδειξη της εμπειρίας όπου απαιτείται). 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 8. Άδεια διαμονής για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16 η Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την 28 η Φεβρουαρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου