Το N.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ» 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη,
 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
 ή παροδικών αναγκών για τη χειμερινή περίοδο
 του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου»,
 που εδρεύει στη ΒΕΡΟΙΑ
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ [ME AΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)]
 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ) 
3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
3 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 20Α (νέα αρίθμηση 24) Γραφεία Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2331026237), υπόψη κ. ΤΖΕΛΕΠΗ.
Βέροια Ημαθίας 10 Θέσεις Εργασίας


Το N.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ» 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη,
 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
 ή παροδικών αναγκών για τη χειμερινή περίοδο
 του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου»,
 που εδρεύει στη ΒΕΡΟΙΑ
 και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ [ME AΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)]
 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ) 
3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
3 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 20Α (νέα αρίθμηση 24) Γραφεία Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2331026237), υπόψη κ. ΤΖΕΛΕΠΗ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου