ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Το ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής. ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε το 1726/21-2-2017 έγγραφο της Α.∆.Μ.Θ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:  
Δείτε την προκήρυξη 

Σιντική Σερρών - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας Βρεφονηπιοκόμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Το ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής. ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε το 1726/21-2-2017 έγγραφο της Α.∆.Μ.Θ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:  
Δείτε την προκήρυξη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου