ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πατρέων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», 
στο Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαϊας,
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
Δείτε της προκήρυξη παρακάτωΠάτρα - Οκτώ Θέσεις Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Οδηγοί, Ψυχολόγοι, Γενικών Καθηκόντων)ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πατρέων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», 
στο Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαϊας,
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
Δείτε της προκήρυξη παρακάτωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου