Καταχώρηση Αγγελίας ΔωρεάνΗ ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 45 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. 
Όλες οι θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους γραφείου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη. 
Αιτήσεις Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:2310-482277 & 2310-454054

ΔΕΗ: 45 Θέσεις Εργασίας σε Μακεδονία-Θράκη
Καταχώρηση Αγγελίας ΔωρεάνΗ ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 45 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. 
Όλες οι θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους γραφείου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη. 
Αιτήσεις Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:2310-482277 & 2310-454054

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου