Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ναυπλιέων που εδρεύει στο Ναύπλιο και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
  • 10 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων 
  • 2 ∆Ε οδηγών 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτησή τους, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο απευθύνοντας την στο ∆ήµο Ναυπλιέων , υπόψη κ. ∆ηµητρίου Σαρίφα ή κας Γενεοπούλου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926 και 2752360927).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε επτά [7] ηµέρες , (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15/07/2017. Λήξη υποβολής αιτήσεων 21/07/2017.

Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Ναύπλιο - Δώδεκα (12) Θέσεις Εργασίας Εργάτες - Οδηγοί
Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ναυπλιέων που εδρεύει στο Ναύπλιο και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
  • 10 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων 
  • 2 ∆Ε οδηγών 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτησή τους, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο απευθύνοντας την στο ∆ήµο Ναυπλιέων , υπόψη κ. ∆ηµητρίου Σαρίφα ή κας Γενεοπούλου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926 και 2752360927).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε επτά [7] ηµέρες , (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15/07/2017. Λήξη υποβολής αιτήσεων 21/07/2017.

Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου