Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Δύο νέα προγράμματα, επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών και πρόσληψης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών σε ΟΤΑ και δημόσιο θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα από αύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 15:00 και µε καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 1 Αυγούστου και ώρα 15:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας, 25-29 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπ. Οικονοµίας. 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για 1 έως και 10 ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις με συνολικό προσωπικό: α) έως 3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για 1 ωφελούμενο, β) άνω των 3 και έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για έως 2 ωφελούμενους, γ) άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως 3 ωφελούμενους, δ) άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως 5 ωφελούμενους, ε) άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης για έως 8 ωφελούμενους και στ) άνω των 50 θέσεων πλήρους απασχόλησης για έως 10 ωφελούμενους.
Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδος), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα. Εννοείται βεβαίως πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Ενημερωτικά να σημειώσουμε πως οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη, στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
 Το δεύτερο πρόγραμμα, του οποίου υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα (Δήμος και περιφέρεια), οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Ωφελούμενοι είναι άτομα, ηλικίας 55-67 ετών, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των 12 μηνών.
Οι ωφελούμενοι οφείλουν να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν, πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
 Η απασχόληση των 10.500 ατόμων θα γίνει με οκτάμηνες κα δωδεκάμηνες συμβάσεις, με μισθό μέχρι 600 ευρώ και θα παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών.
ΟΑΕΔ : Δείτε Τα Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι σε εξέλιξη για 11.800 ανέργουςΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Δύο νέα προγράμματα, επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών και πρόσληψης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών σε ΟΤΑ και δημόσιο θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα από αύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 15:00 και µε καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 1 Αυγούστου και ώρα 15:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας, 25-29 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπ. Οικονοµίας. 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για 1 έως και 10 ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις με συνολικό προσωπικό: α) έως 3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για 1 ωφελούμενο, β) άνω των 3 και έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για έως 2 ωφελούμενους, γ) άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως 3 ωφελούμενους, δ) άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως 5 ωφελούμενους, ε) άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης για έως 8 ωφελούμενους και στ) άνω των 50 θέσεων πλήρους απασχόλησης για έως 10 ωφελούμενους.
Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδος), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα. Εννοείται βεβαίως πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Ενημερωτικά να σημειώσουμε πως οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη, στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
 Το δεύτερο πρόγραμμα, του οποίου υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα (Δήμος και περιφέρεια), οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Ωφελούμενοι είναι άτομα, ηλικίας 55-67 ετών, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των 12 μηνών.
Οι ωφελούμενοι οφείλουν να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν, πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
 Η απασχόληση των 10.500 ατόμων θα γίνει με οκτάμηνες κα δωδεκάμηνες συμβάσεις, με μισθό μέχρι 600 ευρώ και θα παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου