Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Προσλήψεις 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών για έτη 2017, 2018 και 2019, σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε δήμους, σε περιφέρειες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις ΔΕΚΟ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομίας.
Το νέο πρόγραμμα ξεκινά εντός του μήνα με την προκήρυξη που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ για τις πρώτες θέσεις και αναμένονται αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2018 και το 2019.
Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν 12μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασή της για άλλους 12 μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει ο φορέας που τους προσέλαβε, μέσα σε 30 ημέρες (με δυνατότητα παράτασης στις 90 ημέρες) μετά τη λήξη της 12μηνης απασχόλησής τους.
Ενας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.
Οι φορείς που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιδοτηθούν με το 50% του μισθού και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 600 ευρώ το μήνα.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Για το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 120 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:
* Για το έτος 2017, 20.000.000 ευρώ.
* Για το έτος 2018, 60.000.000 ευρώ.
* Για το έτος 2019, 40.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, για διάστημα άνω των 12 μηνών.
2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.
3. Να είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), καθώς επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. Ακόμη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι άτομα που θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), όπως επίσης και δεν θα επιδοτηθούν οι προσλήψεις που είναι με καθεστώς μίσθωσης ή σύμβασης έργου.
Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν από τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οικειοθελής αποχώρηση, η φυλάκιση και ο θάνατος.
Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας, λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο άτομο, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

• Οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αποκρατικοποίησης.
• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και στην υδατοκαλλιέργεια και οι εποχικές επιχειρήσεις.
Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου που δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που «εξήλθαν» από το δημόσιο τομέα.

• Οσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, δήμων και περιφερειών δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
• Οσες επιχειρήσεις, εταιρίες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρέθηκαν ή εξήλθαν από το δημόσιο τομέα.
• Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα).
• Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

Προσλήψεις 10.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 σε δήμους και Δημόσιο
Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Προσλήψεις 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών για έτη 2017, 2018 και 2019, σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε δήμους, σε περιφέρειες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις ΔΕΚΟ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομίας.
Το νέο πρόγραμμα ξεκινά εντός του μήνα με την προκήρυξη που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ για τις πρώτες θέσεις και αναμένονται αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2018 και το 2019.
Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν 12μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασή της για άλλους 12 μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει ο φορέας που τους προσέλαβε, μέσα σε 30 ημέρες (με δυνατότητα παράτασης στις 90 ημέρες) μετά τη λήξη της 12μηνης απασχόλησής τους.
Ενας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.
Οι φορείς που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιδοτηθούν με το 50% του μισθού και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 600 ευρώ το μήνα.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Για το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 120 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:
* Για το έτος 2017, 20.000.000 ευρώ.
* Για το έτος 2018, 60.000.000 ευρώ.
* Για το έτος 2019, 40.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, για διάστημα άνω των 12 μηνών.
2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.
3. Να είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), καθώς επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. Ακόμη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι άτομα που θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), όπως επίσης και δεν θα επιδοτηθούν οι προσλήψεις που είναι με καθεστώς μίσθωσης ή σύμβασης έργου.
Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν από τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οικειοθελής αποχώρηση, η φυλάκιση και ο θάνατος.
Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας, λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο άτομο, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

• Οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αποκρατικοποίησης.
• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και στην υδατοκαλλιέργεια και οι εποχικές επιχειρήσεις.
Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου που δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που «εξήλθαν» από το δημόσιο τομέα.

• Οσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, δήμων και περιφερειών δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
• Οσες επιχειρήσεις, εταιρίες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρέθηκαν ή εξήλθαν από το δημόσιο τομέα.
• Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα).
• Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου