Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 417/2017 όμοια (αρ. πρωτ. 6148/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP)
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρου 110 HP)
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο- Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7- 2017 έως 31-7-2017) Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 5881/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 και τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 26-8-2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 102Α), η οποία κυρώθηκε με αυτές του άρθρου 9 του ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161Α) και των αριθ. 31575/13-9- 99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP) 
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρέϊντερ 137 ΗΡ) 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7-2017 έως 31-7-2017). Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Βέροια - 28 Θέσεις ΕργασίαςΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 417/2017 όμοια (αρ. πρωτ. 6148/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP)
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρου 110 HP)
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο- Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7- 2017 έως 31-7-2017) Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 5881/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 και τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 26-8-2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 102Α), η οποία κυρώθηκε με αυτές του άρθρου 9 του ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161Α) και των αριθ. 31575/13-9- 99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP) 
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρέϊντερ 137 ΗΡ) 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7-2017 έως 31-7-2017). Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου