Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Με προκήρυξη που εξέδωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών
 Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζει η προκήρυξη και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που αναφέρονται σε παρακάτω πίνακα καλούνται να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 3 Νοεμβρίου 2017

Οι οπλίτες που μπορούν να υποβάλλουην αίτηση θα πρέπει να υπηρετούν στις Μονάδες και να απολύονται οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 2017!!! 
 Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους!!
 Το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, πίνακα απορριπτέων υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις!! 
 Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν επανακατατασσόμενοι, καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του ΓΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haf.gr 
 Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων, στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.!!! 
 Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση. 8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.!!! 
 Οι ειδικότητεςΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΒΑ 

 Για τους εφέδρους να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1-1-1986 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη. 

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. 

 Nα έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.). 

Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα. 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 

Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία. 

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. 

 Nα μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. 

Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
Πηγη

Προσλήψεις ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία - Δείτε της Θέσεις ΕργασίαςΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Με προκήρυξη που εξέδωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών
 Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζει η προκήρυξη και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που αναφέρονται σε παρακάτω πίνακα καλούνται να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 3 Νοεμβρίου 2017

Οι οπλίτες που μπορούν να υποβάλλουην αίτηση θα πρέπει να υπηρετούν στις Μονάδες και να απολύονται οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 2017!!! 
 Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους!!
 Το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, πίνακα απορριπτέων υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις!! 
 Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν επανακατατασσόμενοι, καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του ΓΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haf.gr 
 Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων, στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.!!! 
 Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση. 8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.!!! 
 Οι ειδικότητεςΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΒΑ 

 Για τους εφέδρους να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1-1-1986 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη. 

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. 

 Nα έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.). 

Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα. 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 

Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία. 

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. 

 Nα μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. 

Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
Πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου