Σε περισσότερες από 500 προσλήψεις αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά μέσα στον Φεβρουάριο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με στόχο έως το τέλος του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. 
Πρόκειται για θέσεις με 8μηνη σύμβαση εργασίας, αλλά και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη που σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσουν τις 530.
Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ ΑΕ. 
Σημειώνεται πως και οι 42 θέσεις είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν την ειδικότητα των διανομέων. Μάλιστα, σύμφωνα με την προκήρυξη, η υπηρεσία θα κατανείμει το προσωπικό εντός του Νομού Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ για την κάλυψη των θέσεων ως κύρια προσόντα ζητείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων καθώς και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται πως τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), για όσους υποψηφίους επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπου απαιτείται) υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. Οσο για την ανάδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, ΤΚ 101 88 - Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353.228 και 210 3353.487), είτε αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή) στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 4ος όροφος, Αθήνα και ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας 210 3353.859, 210 3353.698).
Στην περίπτωση, βέβαια, που γίνει αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να λήξει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

ΕΛΤΑ - Έρχεται η προκήρυξη για 530 Θέσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια το πρώτο δεκαήμερο του φεβρουαρίουΣε περισσότερες από 500 προσλήψεις αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά μέσα στον Φεβρουάριο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με στόχο έως το τέλος του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. 
Πρόκειται για θέσεις με 8μηνη σύμβαση εργασίας, αλλά και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη που σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσουν τις 530.
Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ ΑΕ. 
Σημειώνεται πως και οι 42 θέσεις είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν την ειδικότητα των διανομέων. Μάλιστα, σύμφωνα με την προκήρυξη, η υπηρεσία θα κατανείμει το προσωπικό εντός του Νομού Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ για την κάλυψη των θέσεων ως κύρια προσόντα ζητείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων καθώς και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται πως τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), για όσους υποψηφίους επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπου απαιτείται) υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. Οσο για την ανάδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, ΤΚ 101 88 - Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353.228 και 210 3353.487), είτε αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή) στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 4ος όροφος, Αθήνα και ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας 210 3353.859, 210 3353.698).
Στην περίπτωση, βέβαια, που γίνει αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να λήξει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου